Naujienos

Data:2011-07-20
Antraštė:EK skiria 7 mlrd. eurų moksliniams tyrimams ir inovacijoms pagal 7-ąją bendrąją programą
Santrauka:

Šiandien, liepos 19 d. Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn paskelbė, kad mokslinių tyrimų pagrindu kuriamoms inovacijoms paremti skiriami beveik 7 mlrd. EUR.

Tekstas:

Tikimasi, kad dėl šio Europos Komisijos didžiausio pagal ES mokslinių tyrimų septintąją bendrąją programą (7BP) kada nors skirto finansavimo artimiausiu metu bus sukurta maždaug 174 000 darbo vietų, o per 15 metų bus sukurta apie 450 000 darbo vietų ir BVP išaugs beveik 80 mlrd. EUR[1]. ES mokslinių tyrimų finansavimas – vienas pagrindinių politinės darbotvarkės klausimų, jam šiuo metu ypač daug dėmesio skiriama nuoseklioje inovacijų strategijoje „Inovacijų sąjunga“ (IP/10/1288, MEMO/10/473). Ši strategija Europai būtina, kad galėtų konkuruoti su didelėmis ir dinamiškomis šalimis kaip JAV ir Kinija.

Dotacijos bus skiriamos moksliniams tyrimams, kuriais sprendžiamos svarbios Europos ir pasaulio visuomenės problemos. Finansavimas bus skirtas daugiau kaip 16 000 paramos gavėjų, tarp jų ir universitetams, mokslinių tyrimų organizacijoms, pramonės įmonėms. Ypač daug dėmesio sulauks MVĮ – joms skiriamas beveik 1 mlrd. EUR. Be to, bus įsteigtas naujas ES apdovanojimas moterims novatorėms, kurių veikla finansuojama pagal 7BP ar ankstesnes programas. Dauguma kvietimų teikti pasiūlymus (kvietimų teikti paraiškas dėl finansavimo) bus paskelbta liepos 20 d.

„Šiandien Europa dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą moksliniams tyrimams ir inovacijoms skirti svarbiausią vietą ekonomikos augimo ir užimtumo politinėje darbotvarkėje. Konkurencija ES mastu dėl šių lėšų paskatins geriausius Europos mokslininkus ir novatorius susibūrus spręsti pagrindinius nūdienos klausimus – energijos, aprūpinimo maistu, klimato kaitos, senėjančios visuomenės ir kt. Komisija siūlo mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą pagal programą „Horizontas 2020“ po 2013 m. padidinti 46 proc., tad noriu užtikrinti mokesčių mokėtojus, kad, kaip jau matyti ir iš šiandien skelbiamų kvietimų teikti pasiūlymus, kiekvieną eurą esame pasiryžę išleisti kuo naudingiau,“ – sakė Komisijos narė M. Geoghegan-Quinn.

Informacija apie dotacijas

Pagrindinis kvietimų teikti pasiūlymus tikslas – mokslinių tyrimų ir inovacijų integracija, kad būtų sprendžiamos visuomenės problemos, kuriamos ilgalaikės darbo vietos ir skatinamas ekonomikos augimas, o Europa taptų pagrindinių ateities technologijų rinkų lydere.

Šių tikslų bus siekiama labiau nei iki šiol remiant veiklą, kuria mažinamas mokslinių tyrimų ir rinkos atotrūkis – pavyzdžiui, atskleidžiamas komercinis naujų technologijų potencialas arba pakankamas mastas, kad tiktų pramonei. Toks su rinka susietas metodas svarbus ir Europos inovacijų partnerystėms (EIP), įsteigtoms pagal strategijos „Inovacijų sąjunga“ veiksmų planą. Kiekviena EIP, taip pat bandomoji partnerystė aktyvaus ir sveiko senėjimo srityje, bus remiama įgyvendinant 7BP projektus.

Iš viso veiklai, susijusiai su senėjančios visuomenės problemų sprendimu, bus skirta 220 mln. EUR iš sveikatos srities moksliniams tyrimams numatytos 656 mln. EUR sumos ir 240 mln. EUR iš informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT) numatytos 1,3 mlrd. EUR sumos.

Likusi IRT finansavimo suma bus skirta svarbiems tinklų ir paslaugų infrastruktūros, nano- ir (arba) mikrosistemų, fotonikos ir robotų technikos, skaitmeninio turinio ir kalbų technologijų plėtojimo darbams, taip pat taikomosioms programoms, pvz., su sveikatos sritimi ir energijos vartojimo efektyvumu susijusiomis IRT, finansuoti.

Europos mokslinių tyrimų taryba (ERC) beveik 1,6 mlrd. EUR skirs geriausiems Europoje dirbantiems vyresniesiems ir jauniesiems mokslo darbuotojams. Siekiant sumažinti mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų rezultatų ir jų taikymo komerciniais tikslais atotrūkį, pradėta nedidelio masto iniciatyva „Idėjų pritaikomumas“. Dar viena iniciatyva – naujoji ERC sinergijos dotacija, skiriama kelioms nedidelėms su vienu projektu dirbančioms mokslininkų grupėms paremti.

Iš Marie Curie programos lėšų apie 900 mln. EUR bus skirta maždaug 10 000 aukštos kvalifikacijos mokslininkų judumui ir karjerai paremti. Iš jų 20 mln. EUR bus skirta bandomajam projektui, pagal kurį bus finansuojama Europos pramonės srities doktorantūros studijų programa – taip skatinamas universitetų, mokslinių tyrimų institucijų bei įmonių verslumas ir bendradarbiavimas.

265 mln. EUR numatyta aplinkos moksliniams tyrimams – taip bus padedama spręsti pagrindines šios srities problemas, susijusias su klimato kaita, biologinės įvairovės nykimu, tausiu išteklių naudojimu.

Reaguodama į didėjantį saugesnio bei sveikesnio maisto ir tvarių biologinių išteklių poreikį Europos Komisija daugiau kaip 307 mln. EUR investuos į stiprios bioekonomikos, kurios sąlygomis bus taikomi tobulesni gamybos būdai, kuriamos naujos pramonės šakos ir darbo vietos, kūrimą.

Mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurioms inovacijų srityje tenka itin svarbus vaidmuo, skiriamos specialios paskatos. Šių įmonių dalyvavimas skatinamas ne tik dar labiau supaprastinus finansavimo taisykles – iš MVĮ skirtų beveik 1 mlrd. EUR vertės investicijų bus finansuojamos bandomosios programos, tiek susijusios su tema „Sveikata“, tiek įgyvendinamos taikant Europos investicijų banko MVĮ rizikos pasidalijimo finansinę priemonę.

Iš nanotechnologijoms numatytų 488 mln. EUR daugiausia lėšų bus skiriama ateities gamyklų, ekologiškų automobilių ir energiškai tausių pastatų iniciatyvoms.

Ekologiškesnio, saugesnio bei veiksmingesnio transporto ir mobilumo srities moksliniams tyrimams ir inovacijoms bus skirta 313 mln. EUR.

Galiausiai 40 mln. EUR Komisija numato skirti pažangių miestų iniciatyvai – taip norima padėti nustatyti veiksmingesnius energijos ir miesto transporto naudojimo būdus.

Pagrindinė informacija

7BP – didžiausia pasaulyje mokslinių tyrimų finansavimo programa, kurios 2007–2013 m. biudžetas – daugiau kaip 53 mlrd. EUR. Valstybės narės moksliniams tyrimams ir inovacijoms skyrė svarbią vietą Europos politinėje darbotvarkėje – patvirtino strategiją „Europa 2020“ ir šių metų vasario mėn. pritarė strategijai „Inovacijų sąjunga“, kuri tapo tvaraus augimo ir užimtumo srities investicinių planų pagrindu.

Taip pat žr. MEMO/11/520 ir MEMO/11/521

7 BP kvietimai: http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/7bp/kvietimai/

„Inovacijų sąjunga“ http://ec.europa.eu/innovation-union

„Europa 2020“ http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm

„Skaitmeninė darbotvarkė“: http://ec.europa.eu/digital-agenda

EK atstovybės Lietuvoje informacija.