Naujienos

Data:2011-03-02
Antraštė:Nustatyta Vyriausybės rezervo lėšų naudojimo tvarka
Santrauka:

Įgyvendindama 2010 m. gruodžio 9 d. priimtus Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimus, Vyriausybė patvirtino taisykles, nustatančias Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo, išdavimo ir naudojimo bei atsiskaitymo už šių lėšų panaudojimą tvarką.

Tekstas:

Primename, kad nuo š.m. sausio 1 d. Vyriausybės rezervo lėšos gali būti naudojamos tik Biudžeto sandaros įstatyme nustatytais tikslais: ekstremaliosioms situacijoms likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies padengti; įsipareigojimams, susijusiems su dalyvavimu tarptautinėse operacijose, vykdyti; vykdant arbitražų ar teismų sprendimus, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, taip pat kitoms išlaidoms ginant valstybės interesus padengti; žymių Lietuvos visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti bei humanitarinei pagalbai teikti.

Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, Vyriausybės rezervo programą vykdys Finansų ministerija. Prašymą dėl lėšų skyrimo iš Vyriausybės rezervo Ministro Pirmininko tarnybai arba ministerijai pagal ministro priskirtą valdymo sritį gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo. Tuomet atitinkama ministerija turi išnagrinėti lėšų naudojimo tikslą ir nurodytų aplinkybių pagrįstumą, o Finansų ministerija – šio poreikio patenkinimo galimybes.

Biudžetinės įstaigos, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, ir savivaldybės, kuriems buvo skirtos lėšos iš Vyriausybės rezervo, pasibaigus metams atsiskaitys už gautas ir panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas, pateikdamos nustatytų formų ataskaitas.

Iki šiol rezervo lėšų naudojimas nebuvo reglamentuotas, dėl jų skyrimo buvo kreipiamasi bendrąja tvarka, rajonuose – dažniausiai į savivaldybes, kurios prašymus perduodavo Vyriausybei.

Informacija: http://www.finmin.lt