Naujienos

Data:2011-03-02
Antraštė:Europos komisija skirs 267 mln. EUR naujiems aplinkos projektams
Santrauka:

Europos Komisija paskelbė kasmetį kvietimą teikti pasiūlymus, finansuotinus pagal Europos aplinkos fondo programą LIFE+.

Tekstas:

Pasiūlymus kviečiama teikti pagal vieną iš trijų programos dalių: gamtos ir biologinės įvairovės, aplinkos politikos ir valdymo, taip pat informacijos ir ryšių. Iš viso numatyta 267 mln. EUR dotacijų susitarimams bendrai finansuoti. Kvietimas galioja iki 2011 m. liepos 18 d.

Programą LIFE+ sudaro trys dalys:

- LIFE+ gamtos ir biologinės įvairovės projektais gerinama nykstančių rūšių ir jų buveinių apsaugos būklė. Šios srities projektai padeda įgyvendinti ES Paukščių ir Buveinių direktyvas, diegti Natura 2000 tinklą ir įgyvendinti ES tikslą sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Didžiausia bendro finansavimo dalis gali siekti 75 proc. (prioritetinių rūšių ir buveinių projektams), tačiau paprastai ta dalis sudaro 50 proc.

- LIFE+ aplinkos politikos ir valdymo projektai yra inovaciniai ar bandomieji projektai, kuriais padedama plėtoti politikos idėjas, technologijas, metodus ir priemones įvairiose srityse, įskaitant oro, vandens, atliekų, klimato, dirvožemio ir žemės ūkio. Be to, taikant šią programos LIFE+ dalį padedama įgyvendinti projektus, kuriais siekiama gerinti ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimą, kurti aplinkos politikos žinių bazę ir vykdant stebėjimą (įskaitant miško stebėjimą) plėtoti aplinkos informacijos šaltinius. Gali būti bendrai finansuojama iki 50 proc. projektų išlaidų.

- LIFE+ informacijos ir ryšių projektai susiję su informavimo apie aplinką, gamtos apsaugą ir biologinės įvairovės išsaugojimą ir su šios srities informuotumo didinimo kampanijoms, taip pat su miškų gaisrų prevencijos projektais (informuotumo didinimo, specialių mokymų rengimo).

Daugiau apie LIFE+ programos kvietimą: http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/496/

Informacija: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje