Naujienos

Data:2010-12-16
Antraštė:SVARBU: priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ kvietimo teikti paraiškas sustabdymas
Santrauka:

Europos socialinio fondo agentūra informuoja, kad 2010 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 28-01-R-10746 stabdomas Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Tekstas:

Europos socialinio fondo agentūra informuoja, kad vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2010 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 28-01-R-10746 „Dėl kvietimo teikti paraiškas sustabdymo”, stabdomas Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti Nr. 02 pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) 29.2 papunkčiu LR Švietimo ir mokslo ministerija paskelbusi pakeistus kvietimo teikti paraiškas dokumentus nustatys kitą galutinį paraiškų pateikimo terminą, kuris negalės būti ankstesnis kaip vienas mėnuo nuo pakeisto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos.

Sustabdymo priežastis:
29.2. papunktis:
Jeigu kvietimo teikti paraiškas dokumentuose keičiama informacija yra esminė, keičianti paraiškų pateikimo sąlygas ir galinti turėti įtakos paraiškų vertinimo rezultatams, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija informuoja vadovaujančiąją ir įgyvendinančiąją institucijas apie būtinybę keisti kvietimo teikti paraiškas dokumentus, suderinusi su vadovaujančiąja institucija, sustabdo paraiškų priėmimą ir vadovaujančiosios institucijos prašymu derina su ja pakeistus kvietimo teikti paraiškas dokumentus. Vadovaujančioji institucija apie prašymą derinti pakeistus dokumentus informuoja ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją, atsakydama, ar pritaria paraiškų priėmimo sustabdymui. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistus kvietimo teikti paraiškas dokumentus ir nustato kitą galutinį paraiškų pateikimo terminą, kuris negali būti ankstesnis kaip vienas mėnuo nuo pakeisto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Įgyvendinančioji institucija pareiškėjams, pateikusiems paraiškas iki kvietimo teikti paraiškas sąlygų pakeitimo dienos, išsiunčia informacinius raštus apie pakeitimus ir prireikus prašo pateikti su pakeitimais susijusią papildomą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraišką.

Informacijos šaltinis: http://www.esf.lt