Naujienos

Data:2015-10-06
Antraštė:ES fondų investicijos 2014-2020 m.
Tekstas:

Apie programą

2014–2020 m. laikotarpiu Lietuva įgyvendins vieną veiksmų programą, kuriai Europos Sąjunga (toliau – ES) iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo Lietuvai numatė skirti 6.709 mlrd. Eur. Prioritetas skiriamas mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros ir inovacijų skatinimui, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui, konkurencingumo didinimui, energetiniam efektyvumui bei atsinaujinančiai energetikai, užimtumo didinimui, skurdo ir socialinės atskirties mažinimui.

Projektų finansavimo ir administravimo sutartys gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Visų projektų išlaidos, nepriklausomai nuo sutarties pasirašymo datos, turi būti apmokėtos iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos – 2023 m. gruodžio 31 d.

2014-2020 m. laikotarpiu CPVA atliks tarpinės institucijos ir metodinio pagalbos centro funkcijas (ES fondų investicijų administravimo schema).

CPVA pavestų ES fondų investicijų administravimo ir informavimo funkcijų, taip pat metodinio pagalbos centro funkcijų vykdymas yra finansuojamas iš ES techninės paramos lėšų.