Naujienos

Data:2015-10-06
Antraštė:PATVIRTINTOS KREDITO ĮSTAIGOS, 2015 METAIS TEIKSIANČIOS VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMUS BŪSTO KREDITUS
Tekstas:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. A1-357 patvirtinti valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2015 metais limitai kredito įstaigoms.
Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus Lietuvoje šiemet teiks šešios kredito įstaigos: du bankai - AB Swedbank ir AB SEB bankas, keturios kredito unijos - Kaune veikianti Akademinė kredito unija, Kaišiadorių kredito unija, Raseinių kredito unija ir Šiaulių kredito unija. Nė viena iš keturių Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sąraše patvirtintų kredito unijų neturi savo padalinių Jonavoje. Tradiciškai kredito unijų paslaugomis naudojasi tik šių unijų nariai, kurie toje pačioje vietovėje, kurioje veikia kredito unija, yra deklaravę gyvenamąją vietą arba vykdo ūkinę veiklą, todėl jonaviečiams, pageidaujantiems gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, kreditoriumi teks rinktis AB Swedbank arba AB SEB banką. Pastaruosius trejus metus visus valstybės remiamus būsto kreditus teikė tik AB Swedbank.
Šiemet pirmą kartą kreditų limitai yra paskirstyti tik tarp kredito įstaigų, nenustatant atskirų limitų savivaldybėms. Vadinasi, jonaviečiai nebeturės garantuotos kreditų limito sumos, tačiau bendrai šalyje lėšų valstybės iš dalies kompensuojamam kreditavimui yra skirta 2,2 mln. Eur (38 proc.) daugiau nei praėjusiais metais, todėl tikėtina, kad valstybės remiamų kreditų užteks visiems pageidaujantiems. Iš viso valstybės remiamam kreditavimui 2015 metais skirti 8 mln. Eur. Didžiausi kreditų limitai skirti bankams: Swedbank - 4 mln. Eur, SEB bankui – 2 mln. Eur. Kreditų unijoms nustatyti vienodi 0,5 mln. Eur kreditavimo limitai.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų ypatumai.
Valstybės iš dalies kompensuojami būsto kreditai nuo kitų būsto kreditų skiriasi tuo, kad šiais kreditais pasinaudojusiems žmonėms valstybė padengia 10 arba 20 procentų kredito sumos, kai kredito gavėjai turi teisę į valstybės paramą bei priklauso toliau nurodytoms asmenų grupėms, arba 10–20 procentų kredito likučio sumos, kai kredito gavėjai nurodytoms asmenų grupėms nėra priskiriami kredito gavimo metu, bet tampa priskirtinais kredito sutarties galiojimo metu.
Šių metų naujovė – kompensacija galės būti naudojama ir kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti. Anksčiau valstybės remiamų kreditų gavėjai pradinį įnašą privalėdavo sukaupti patys.
Asmenų grupės, kurioms valstybė kompensuoja dalį būsto kredito:
Asmenų grupės apibūdinimas
Kompensacijos dydis, proc.
Buvę našlaičiai ar be tėvų globos iki 18 metų augę asmenys iki jiems sukanka 35 m.;
Šeimos, auginančios 3 arba daugiau vaikų (įvaikių;
Asmenys ir šeimos, kurių šeimos nariams yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis;
Jaunos šeimos, auginančios 1-2 vaikus, kai tėvai ne vyresni kaip 35 m. amžiaus;
Šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs;
Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų maksimalūs dydžiai yra apibrėžti:
iki 53 tūkst. Eur asmeniui be šeimos;
iki 87 tūkst. Eur šeimai;
iki 35 tūkst. Eur būsto rekonstrukcijai.
Svarbu žinoti, kad, jeigu valstybės remiamas būsto kreditas yra grąžinamas bankui greičiau nei per penkerius metus arba per šį laikotarpį kredito lėšomis įsigytas būstas yra perleidžiamas kitiems asmenims, valstybės suteikta subsidija privalo būti grąžinta arba yra išieškoma.
Valstybės remiamo būsto kredito gavimo sąlygos.
Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą gali gauti tik Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme apibrėžti, teisę į valstybės paramą turintys asmenys, kurie atitinka kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.
Teisę į valstybės paramą turi tie asmenys (šeimos), kurių turimas turtas ir per paskutinius kalendorinius metus gautos grynosios pajamos neviršija minėtame įstatyme nurodytų dydžių ir kurie įsigyja pirmą tinkamą šeimai gyventi būstą, t. y. neturi ir neturėjo nuosavo būsto, turėjo nuosavą būstą daugiau kaip prieš 5 metus ir nėra pasinaudoję valstybės parama būstui įsigyti, arba turi (turėjo) būstą, kuriame vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 14 kv. m naudingojo ploto, arba turi (turėjo) daugiau kaip 60 proc. nusidėvėjusį būstą, nepriklausomai nuo jo ploto. Taip pat nepriklausomai nuo turimo būsto ploto galima gauti valstybės remiamą būsto kreditą būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.
Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavimo procesas.
Žmonės, kurie norėtų gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, pirmiausia turėtų atsakingai įvertinti savo galimybes skolintis: ar ilgalaikė paskola netaps nepakeliama našta ateityje, ar gaunamos pajamos yra pakankamai patvarios ir netekus darbo nebus sunku susirasti kitą darbą, ar nėra šiuo metu prisiimta per daug kreditinių įsipareigojimų ir pan.
Jei nusprendžiama, kad skolintis būstui yra tinkamas laikas, vertėtų susipažinti su kredituojančių bankų būsto kreditų sąlygomis, įvertinti, ar jos Jums tinkamos ir pasitikrinti, ar yra išpildomi banko keliami reikalavimai būsto kredito gavėjams. Aptarus su kredituojančiu banku tinkamas kreditavimo sąlygas, reikės gauti savivaldybės administracijos pažymą, patvirtinančią teisę į valstybės paramą. Savivaldybės administracijai pateikiamas nustatytos formos prašymas, metinė turto, įskaitant pajamas deklaracija FR0001 (pildoma VMI, Vasario 16-osios g. 1, 214 kab.), pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija bei kiti reikalingi (prašymo formoje nurodyti) dokumentai.
Daugiau informacijos teikiama tel. (8 349) 610 56, (8 349) 500 77, (8 349) 501 90 arba atvykus į savivaldybės administracijos I aukšte esančias gyventojų priėmimo patalpas ir 211 kabinete. Pažyma, patvirtinanti teisę į valstybės paramą, arba motyvuotas atsisakymas tokią pažymą išduoti pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai savivaldybės administracijoje užregistruojami visi pažymos išdavimui reikiami dokumentai. Per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo ji kartu su būsto kredito paraiška turi būti pateikta kredituojančiam bankui. Toliau viskas vyksta kredituojančio banko nustatyta tvarka, o pasirašius valstybės remiamo būsto kredito sutartį, priklausanti subsidija iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo programos yra pervedama į kredituojančio banko nurodytą sąskaitą. Likusi kredito dalis grąžinama kredito sutartyje nustatyta tvarka.

Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarką.
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, 2014 m. spalio 9 d. Nr. XII-1215;
Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325.