Naujienos

Data:2010-11-12
Antraštė:Kultūros rėmimo fondo naujienos (atnaujinta)
Santrauka:

Paraiškų priėmimo konkursas 2011 m. kultūros ir meno projektams remti paskelbtas

Tekstas:

LR Vyriausybės nutarimas "Dėl Kultūros rėmimo fondo tarybos sudėties pakeitimo" - http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=385871&p_query=&p_tr2=

Informacijos šaltinis: http://www.krf.lt