Naujienos

Data:2015-05-15
Antraštė:Neringos savivaldybė: informacija verslininkams apie galimybę gauti paramą
Tekstas:

Svarbiausios Neringos savivaldybės investicijos susijusios su vandens, sveikatinimo ir kultūrinio turizmo plėtra. Siekiant ekonominio augimo, Neringos savivaldybė formuoja palankią viešąją nuomonę apie verslą ir verslumą, galimybes vykdyti verslą skatinančias iniciatyvas, teikia pagalbą verslo pradžiai ir didina verslo paslaugų ir finansinių išteklių prieinamumą pradedantiesiems verslininkams.

Nauja verslumo kryptis Neringoje - palankios verslo ir investicinės aplinkos kūrimas, kuri yra viena pagrindinių sąlygų, lemiančių privačių investicijų dydį bei užtikrinanti ekonominį augimą ne tik Neringos savivaldybėje, bet ir regione.

Siekiant kuo didesnio ekonominio augimo ir kurorto klestėjimo, Neringos savivaldybės taryba 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T1-191 patvirtino Neringos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programą 2014-2020 metams.

Programa siekiama skatinti gyventojų verslumą Neringos mieste, sudarant palankias sąlygas pradėti ir vykdyti veiklą naujai įsisteigusiems, inovatyviems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, teikiantiems paslaugas Neringos savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytose prioritetinėse verslo šakose, skatinti verslo idėjų kūrimą ir prisidėti prie jų įgyvendinimo Neringoje. Kiekvienas verslus pilietis turi teisę į galimybę pradėti verslą ir jį sėkmingai plėtoti, būti judus darbo ir mokslo rinkoje. Programa skatina skleisti informaciją apie verslo paslaugų poreikį ir galimybes, siekiant pritraukti į Neringos savivaldybę šalies ir užsienio investicijas, formuoti pozityvią viešąją nuomonę apie verslą ir verslumą Neringoje.

Parama teikiama trimis kryptimis:

1. I kryptis. Pareiškinių dokumentų ES struktūriniams fondams rengimo išlaidoms padengti.
2. II kryptis. Paramos gavėjo paimtų ar imamų kreditų verslui vystyti palūkanoms kompensuoti.
3. III kryptis. Pradinių įmonės steigimosi išlaidų kompensavimas naujai įregistruotoms įmonėms.

Prašymus paramai gauti gali teikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, įregistruoti Neringos savivaldybėje bei vykdantys veiklą (teikiantys paslaugas) Neringos savivaldybėje visus metus. Pareiškiniai dokumentai paramai iš Neringos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos 2014-2020 m. lėšų gauti priimami nuo 2014 m. sausio 2 d. iki 2020 m. spalio 30 d. Vienas verslo subjektas turi teisę teikti prašymus ir gauti finansavimą iš Neringos savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos 2014-2020 m. lėšų kiekvienoje kryptyje po vieną kartą per laikotarpį 2014-2020 m.

Kviečiame Neringos verslininkus aktyviai teikti paraiškas finansavimui gauti bei pasinaudoti galimybe pagerinti savo verslo sąlygas.

Išsami informacija apie finansinės paramos teikimą, pareiškinių dokumentų priėmimą yra skelbiama Neringos savivaldybės internetinėje svetainėje adresu http://www.neringa.lt/verslininkams/svv arba teikiama Neringos savivaldybės administracijoje, 45 kab., adresu Taikos g. 2, Neringa, tel.: +370 469 50027; el. paštas rasa.baltrusaitiene@neringa.lt.