Naujienos

Data:2010-11-09
Antraštė:Pasikeitė priemonės „E-verslas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
Santrauka:

Įsakymu Nr. 4-724 buvo pakeistas ekonomikos augimo veiksmų programos priemonės „E-verslas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Tekstas:

Pagrindiniai pasikeitimai:
Buvo:
4. Rezultato rodiklis:
Paremtų įmonių eksporto didėjimas. Šio rodiklio reikšmė nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 3 metų po projekto įgyvendinimo turi padidėti mažiausiai 30 procentų.

Po pakeitimų:
4. Rezultato rodiklis:
Paremtų įmonių eksporto didėjimas. Šio rodiklio reikšmė nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 3 metų po projekto įgyvendinimo turi padidėti mažiausiai 15 procentų.

Įsakymas nr. 4-724: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382360
Kvietimo aprašymas: http://www.gaukfinansavima.lt/kvietimai/216/