Naujienos

Data:2010-11-04
Antraštė:Skelbiamas Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos anrtasis kvietimas
Santrauka:

2010 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, veikdama kaip 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos (Programa) Bendroji valdymo institucija, skelbia 2-ąjį kvietimą teikti pasiūlymus bendradarbiavimo per sieną projektams įgyvendinti.

Tekstas:

Pasiūlymai turi būti skirti didinti teritorinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono sanglaudą, užtikrinti aukštą aplinkos apsaugos lygį, sukurti sąlygas ekonominei ir socialinei gerovei bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrų įvairovę.
Bendradarbiavimo per sieną projektai turi būti vykdomi Programos tinkamoje teritorijoje: Latgalos regione (Latvija), Utenos, Vilniaus, Alytaus, Panevėžio ir Kauno apskrityse (Lietuva) ir Gardino, Vitebsko, Mogiliovo bei Minsko srityse ir Minsko mieste (Baltarusija). Pareiškėjai ir partneriai turi būti įsikūrę Programos tinkamoje teritorijoje.
Numatomas orientacinis šio kvietimo biudžetas yra 8 mln. eurų. Kiekvienam finansuoti atrinktam projektui bus skirta ne daugiau kaip 90 % projekto biudžeto siekianti ES parama.
Kvietimas teikti paraiškas baigsis 2011 m. vasario 22 d.

Šios programos bendrasis strateginis tikslas - didinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų sanglaudą, užtikrinant aukšto lygio aplinkos apsaugą ir kurti ekonominę ir socialinę gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinį identitetą.

Šio tikslo bus siekiama per du prioritetus:

  1. tvarios ekonominės ir socialinės plėtros skatinimas. Šiuo prioritetu siekiama skatinti bendradarbiavimą per ryšių tarp žmonių, regionų organizacijų ir sektorių, sudaryti galimybes regiono stipriųjų pusių vystymui. Šiuo prioritetu bus remiami veiksmai, kurie bus skirti socialinės ir ekonominės plėtros skatinimui, verslo ir verslininkystės padrąsinimui, vietinio ir regioninio strateginio vystymo ir planavimo stiprinimui, pasienio regiono susisiekimo gerinimui, vystant transporto ir komunikacijos tinklus ir susijusias paslaugas, kultūrinio ir istorinio paveldo išsaugojimui ir rėmimui, turizmo skatinimui, socialinių ir kultūrinių ryšių stiprinimui ir bendruomenių vystymui. Taip pat šis prioritetas rems nedideles vietines iniciatyvas ir skatins bendradarbiavimą per sieną per nedidelių projektų, besiremiančių „žmonės-žmonėms" veiksmais, įgyvendinimą. Tikimasi, kad įgyvendinant šio prioriteto projektus svarbų vaidmenį atliks vietos bendruomenės.
  2. bendrieji iššūkiai. Prioritetas apima aplinkos sąlygas, siekį spręsti problemas socialinėje, švietimo ir sveikatos sferose ir sienos infrastruktūros plėtrą. Veiksmai, numatyti pagal šį prioritetą, apima aplinkos ir gamtos išteklių apsaugą ir tvarią plėtrą, švietimo, sveikatos ir socialinės sferos plėtros skatinimą, infrastruktūros ir įrangos, susijusios su pasienio punktais, tobulinimą ir sienos valdymo operacijų ir muitinės procedūrų gerinimą.

Programos biudžetas - 41,7 mln. eurų Europos Sąjungos lėšų.

Informacijos šaltinis: http://www.enpi-cbc.eu