Naujienos

Data:2013-03-03
Antraštė:Dėl Lietuvos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų priemonių
Tekstas:

Lietuvos kultūros rėmimo fondas yra Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano programa, kurią, kaip numatyta 2012 m. Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatyme, administruos Kultūros ministerijos įsteigta biudžetinė įstaiga Lietuvos kultūros taryba.

Lietuvos kultūros rėmimo fondo lėšos naudojamos kultūros ir meno projektams, programoms ir kitoms priemonėms, atrinktoms viešojo konkurso būdu pagal Kultūros ministro patvirtintas kultūros ir meno projektų finansavimo gaires.

Kultūros ministras, vykdydamas Lietuvos kultūros rėmimo fondo įstatymo nuostatas, 2012 m. lapkričio 28 d. ir gruodžio 22 d. įsakymais patvirtino Lietuvos kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires 2013 metams. (Priedas)

2012 m. gruodžio 22 d. Kultūros ministro įsakyme numatyta, kad iki pradės veikti biudžetinė įstaiga Lietuvos kultūros taryba, kurią Kultūros ministerija steigia vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymu (Žin., 2012, Nr. 111-5631), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano programą ,,Kultūros rėmimo fondas“ vykdys Kultūros ministerija, vadovaudamasi Lietuvos kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis bei individualiomis projektų finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Kultūros ministro.

Šio sprendimo tikslas − užtikrinti kultūros ir meno programų ir projektų finansavimo tęstinumą nesutrikdyti kultūros ir meno projektų vykdytojų veiklos, neapriboti visuomenei galimybės gauti kultūros ir meno paslaugas ir produktus.

2013 m. Kultūros ministerijos strateginio veiklos plano programos ,,Kultūros rėmimo fondas“ biudžetą sudaro 46 milijonai litų, iš kurių 17 414 000 litų yra paskirstyti pagal nustatytas kultūros ir meno sritis. 29 milijonai litų turėtų būti paskirstomi pagal Kultūros ministro 2013 metams nustatytas Lietuvos kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires, kuriose akcentuojamos reikšmingos kultūros ir meno srities veiklos bei tikslai.

Kultūros ministerijos patariamoji institucija Kultūros ir meno taryba pritarė priemonėms, kurios yra skirtos įgyvendinti Kultūros ministro patvirtintas kultūros ir meno projektų finansavimo gaires 2013 m. Šių gairių pagrindu bus siekiama užtikrinti, kad kiekvienas kultūros ir meno projektų vykdytojas turėtų galimybę teikti paraiškas dėl šiais metais vykdomų projektų, kurie anksčiau buvo finansuojami iš Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo lėšų. Iki biudžetinės įstaigos Kultūros taryba įsteigimo informacija apie vykdomus konkursus bus skelbiama Kultūros ministerijos ir Kultūros rėmimo fondo tinklapiuose.

Vadovaudamasi kultūros ministro įsakymu, Kultūros ministerija informuoja, kad finansavimas šiuo metu yra skiriamas arba planuojamas skirti priemonėms, kurių įgyvendinimo prievolė yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme dėl Lietuvos meno kūrėjų organizacijų metinių kūrybinių programų finansavimo, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme dėl nebiudžetinių profesionalių teatrų ir koncertinių įstaigų naujų scenos meno pastatymų ir koncertinių programų finansavimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl valstybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo, yra prioritetinės dėl tarptautinio bendradarbiavimo įsipareigojimų – renginiai skirti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, Lietuvos šiuolaikinio meno pristatymui Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje, priemonės skirtos plėtoti menininkų rezidencijų programą. Kultūros ministerija numato finansuoti priemones, kurios skatina vaikų ir jaunimo kultūrinę edukaciją, taip pat yra skirtos jauniesiems menininkams remti, svarbiausiems Lietuvos tarptautiniams festivaliams, kūrybinių industrijų renginiams, kurių atidarymo datos sutampa su pirmuoju ir antruoju šių metų ketvirčiu, finansuoti.

Pateikiame šiuo metu Kultūros ministerijos finansuojamų priemonių, kurių konkursai yra įvykę (išskyrus Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų bei jų pristatymo šalyje ir užsienyje projektus, kurių dalinio finansavimo konkursas bus skelbiamas kovo mėn.), sąrašą:

1. Jaunųjų menininkų profesinių įgūdžių tobulinimo Lietuvoje ir užsienyje projektai, jaunųjų menininkų kūrybos įgyvendinimo projektai.

2. Lietuvos kultūrinių ir kūrybinių industrijų bei jų pristatymo šalyje ir užsienyje projektai (parodos, mugės, festivaliai, konferencijos, kūrybinės dirbtuvės ir kt., tarpsektorinio bendradarbiavimo projektai, skirti naujoms paslaugoms ar produktams sukurti). Konkursas vyks kovo mėn.

3. Lietuvos kultūros ir meno sklaidos užsienyje projektai (Lietuvos kultūros ir meno sezonai (ciklai) užsienio šalyse, Lietuvos kultūros ir meno pristatymai aukšto lygio kultūros ir meno renginiuose).

4. Menininkų rezidencijų projektai (sudarytos sąlygos Lietuvoje apsistoti ir kurti užsienio kultūros ir meno kūrėjams).

5. Vaikams ir jaunimui skirti kultūros bei kultūrinės edukacijos projektai.

6. Profesionalių nebiudžetinių teatrų ir koncertinių įstaigų naujų pastatymų ir koncertinių programų projektai.

7. Lietuvos šiuolaikinio meno pristatymo Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje projektas.

8. Valstybės stipendijos kultūros ir meno kūrybai ir edukacijai.

9. Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų projektai.

10. Tarptautinių (tęstinių trimečių) meno renginių organizavimo (parodos, festivaliai) projektai.

Antrajame metų ketvirtyje Kultūros ministerija arba pradėjusi veikti biudžetinė įstaiga Kultūros taryba tęs šių priemonių projektų finansavimą:

1. Kultūros edukacijos specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo projektai (šios priemonės projektai įgyvendinami kartu su kultūros darbuotojų tobulinimo projektais).

2. Muziejinės veiklos projektai (parodos, konferencijos, muziejų rinkinių tyrimai, ekspedicijos, muziejų leidiniai, muziejų asociacijų projektai).

3. Leidybos projektai (lietuvių kalba kuriamos grožinės literatūros bei kitų Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektai).

4. Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektai (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, savivaldybių kultūros administratorių ir kt. kompetencijų ugdymo programos).

5. Kultūros kelių, kultūrinį turizmą skatinantys projektai (teminiai projektai, skatinantys kultūrinį turizmą Lietuvoje).

6. Etninės kultūros plėtros projektai (kryždirbystės, sutartinių tradicijos ir kt. išsaugojimo, tyrinėjimo, sklaidos projektai, tradicinių amatų, tautodailės, etninės kultūros plėtros ir sklaidos, edukacinės veiklos projektai, tarmių metų renginiai ir sklaida).

7. Lietuvos kultūros institucijų, dalyvaujančių Europos Sąjungos programose, projektai (Europos sąjungos programos ,,Kultūra 2007-2013“ projektų kofinansavimas).

8. Kultūros organizacijų atstovų ir ekspertų mobilumo projektai (renginių organizatorių, kuratorių, kultūros ir meno tyrinėtojų projektai, kuriais siekiama pristatyti Lietuvos kultūrą ir meną užsienio šalyse).

9. Pilietinio, tautinio ir lituanistinio ugdymo projektai.

10. Muziejų ekspozicijų ir parodų vaikams ir jaunimui projektai.

11. Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir socialinei gerovei projektai.

12. Regėjimo ir skaitymo negalią turintiems žmonėms pritaikytos formos leidybos ir platinimo projektai.

13. Valstybinėse bibliotekose bei archyvuose esančio dokumentinio paveldo restauravimo projektai.

14. Šiuolaikinių kūrinių fiksavimo ir informacijos sklaidos projektai (Lietuvos profesionalaus meno kūrėjų (muzika, dailė, fotomenas, dizainas, architektūra, šokis, teatras, literatūra ir kt.) sukuriamų kūrinių fiksavimas, informacijos apie kūrėjų sukuriamus meno kūrinius kaupimas ir sklaida).

15. Nauji scenos ir muzikos meno projektai ir jų sklaida (nauji pastatymai, naujos koncertinės programos).

16. Profesionalių vizualiųjų menų projektai (dailės, fotomeno, architektūros ir kt. teminių, sudarytų kuratorių, parodų organizavimas).

17. Nauji užsakomi muzikos kūriniai (opera, baletas, kantata, oratorija, simfonija, miuziklas, libretas) ir dramos kūriniai (pjesė, inscenizacija).

18. Tarptautinio kultūros bendradarbiavimo projektai (ilgalaikį tarptautinį kultūros bendradarbiavimą skatinantys projektai, jų pristatymas užsienio šalyse, susiję leidiniai).

19. Muziejų ekspozicijų atnaujinimo projektai.

20. Eksponatų įsigijimas (Kultūros ministerijos pavaldumo nacionaliniams ir respublikiniams muziejams, ilgalaikis turtas).

21. Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo projektai.

22. Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektai (muziejai, bibliotekos, archyvai, kino teatrai).

23. Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, paieškos, identifikavimo, priežiūros ir sugrąžinimo į Lietuvą projektai.

24. Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo projektai.

25. Skaitymo skatinimo projektai.

26. Lietuvių literatūros sklaidos projektai.

27. Užsienio literatūros vertimų projektai.

28. Kultūros veiklos, mažinančios kultūrinę ir socialinę atskirtį, projektai (įgyvendinami regionuose, skirti įvairių socialinių grupių gyventojams - socialiai remtiniems, neįgaliems, globos namų auklėtiniams ir kt.).

29. Lietuvoje rengiamų tęstinių mėgėjų meno renginių, padedančių pasirengti Dainų šventei, projektai.

Kviečiame menininkus, kultūros ir meno organizacijas aktyviai dalyvauti kuriant naująją Lietuvos kultūros tarybą ir tikimės supratimo šiuo pereinamuoju laikotarpiu.