Naujienos

Data:2013-02-28
Antraštė:Europos Ekonominės Erdvės (EEE) finansinis mechanizmas
Tekstas:

Pagrindiniai programos tikslai:
1) Padidinti rizikos grupės vaikų ir jaunimo gerovę.
2) Efektyvių ir kvalifikuotų priemonių, nukreiptų į rizikos vaikų ir jaunimo grupes, įgyvendinimas.
3) Smurto ir išnaudojimo atvejų prieš vaikus ir jaunimą prevencijos įgyvendinimas, užtikrinant poveikį, taikant turimas priemones.

Finansavimo kryptys:
1) Vaikų dienos centrų plėtra (VDC). Iš viso: 3,080,000 €, minimali projekto suma - 200 000 €, maksimali projekto suma - 220 000 €;
Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) lėšomis, bus plėtojama VDC veikla, renovuojamos jau veikiančių VDC patalpos bei steigiami nauji centrai.

2) Atvirų jaunimo centrų plėtra (AJC). Iš viso: 1,320,000 €, minimali projekto suma - 200 000 €, maksimali projekto suma - 220 000 €.
EEE lėšomis, bus plėtojama AJC veikla, renovuojamos jau veikiančių AJC patalpos bei steigiami nauji centrai.

3) VDC kartu su atvira jaunimo erdve ( AJE) steigimas. Iš viso: 1,035,860 €, minimali projekto suma - 200 000 €, maksimali projekto suma - 258 965 €. Steigiant VDC kartu su AJE, EEE lėšos bus naudojamos veiklų ir infrastruktūros plėtojimui.

4) VDC ir AJC darbuotojų ir savanorių kvalifikacijos tobulinimas. Iš viso: 210 000 €, minimali projekto suma - 200 000 €, maksimali projekto suma - 210 000 €.

5) Iš anksto numatytas projektas: „Vaikų nukentėjusių nuo seksualinės prievartos pagalbos centro steigimas“. Iš viso: 868 860 € (projekto partneris - Islandijos vaiko teisių apsaugos agentūra).

Galimi pareiškėjai

Paraiškas galės teikti visi Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, kurie prisiima tiesioginę atsakomybę už projekto įgyvendinimą bei turi tam institucinių, administracinių ir finansinių pajėgumų.

Programos administravimas

Programos įgyvendinimą administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA). Projektų atranka bus vykdoma atviro kvietimo būdu, išskyrus iš anksto numatytą projektą. Paraiškas priims ir jų vertinimą organizuos CPVA. Projektų finansavimo intensyvumas iki 90 %. Visos projektų veiklos turi būti užbaigtos iki 2016 m. balandžio 30 d.

Programos iš anksto numatyto projekto partneris

Iš anksto numatytas projektas „Vaikų nukentėjusių nuo seksualinės prievartos pagalbos centro steigimas“ planuojamas įgyvendinti su partneriu - Islandijos Vaiko teisių apsaugos agentūra. Įgyvendinant projektą planuojama remtis Islandijos patirtimi dirbant su vaikais nukentėjusiais nuo seksualinės prievartos. Lietuva siekia bendradarbiauti su Islandijos ekspertais, kurie perteiks savo patirtį ir žinias, taip pat Lietuvos specialistai vyks į Islandiją tobulinti kvalifikaciją.

Dvišalio bendradarbiavimo fondas
1) Dalį Programos lėšų (122 099 €) sudarys Dvišalis fondas, kurio paskirtis:
• padėti projektų pareiškėjams susirasti partnerius iš EEE šalių (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) donorių ir remti partnerių susitikimus;
• plėtoti įgūdžių tobulinimą ir apsikeitimą gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir EEE šalių donorių rizikos grupės vaikų ir jaunimo srities specialistų.

2) Finansavimui gauti reikės teikti nustatytos formos paraiškas, kuriose turi būti nurodyta planuojamos veiklos motyvacija ir biudžetas;
3) Gali būti skirta iki 15 000 € vienai paraiškai;
4) Planuojamos veiklos finansavimo intensyvumas iki 100 %.

Programos įgyvendinimo kontaktiniai asmenys:
Daina Urbonaitienė, tel. (85) 2668 131, el. paštas: daina.urbonaitiene@socmin.lt
Paulius Gedvilas, tel. (87) 0668 247, el. paštas: paulius.gedvilas@socmin.lt
Marija Kastanauskienė, tel. (85) 2668 101, e-paštas: marija.kastanauskiene@socmin.lt